Vim 64 bit 8.2.3072

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3072
fec5be007607352208f999fcb422e821e634cb7a889d85b6a8194db25a6e3ab6
zip