Vim 64 bit 8.2.3070

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3070
f8dab339e296ff215d42921d89df3aa2986921e2ecb40730080fc0b67b9fc64c
zip