Vim 64 bit 8.2.3036

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3036
6c7c44b1b092b689c2384bc48c3506ef5ea2b122aba72885af3e6192b5cfc2b2
zip