Vim 64 bit 8.2.3033

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3033
c3e68a3a23a69badb83a26df92aa8db6cf04c233f62c527a4677839f5eba17a6
zip