Vim 64 bit 8.2.2994

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2994
8b3242bd25cd5458da4af249a02dd0e91a01d966bf4bb81a9b0faa1d0731782f
zip