Vim 64 bit 8.2.2956

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2956
5707b903f7eaa7c7e3c9c5b9166442d6338c1ec0298d917d26e5f5112ed272a6
zip