Vim 64 bit 8.2.2907

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2907
06be8c22bca46e9101acbcf5b5ad2c4afe72a050bb9f4eeb56f68081787c6981
zip