Vim 64 bit 8.2.2879

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2879
a8933cba54b9f06770bacdfd72b35a27e57dc7f441291737001f7e273a6cbb8d
zip