Vim 64 bit 8.2.2863

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2863
da5776bf60ab0b6b4dd4fa02558bd53594d886441a34c663161da04582c84598
zip