Vim 64 bit 8.2.2850

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2850
8c092c706a6fdf8d5bd4aa1edc51549d517e1f90ce4e59759f4aac9669429a71
zip