Vim 64 bit 8.2.2846

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2846
bfe9ed926d76028a0a54f6c90f12aa8561027786cea92085bcb3891c50374b45
zip