Vim 64 bit 8.2.2818

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2818
00139c371b583bc3b4d60368e28ca1b22f19c05e8293f0b5ba920607c4750a2c
zip