Vim 64 bit 8.2.2811

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2811
c8167367e3cf733a26308bfbafd907f3702fedc4fd60652f20f4f9c04d13fd1f
zip