Vim 64 bit 8.2.2803

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2803
d3f29422462fda2b45eb634ff8f3d17acc1788d882d8288ec4a93c9e41537590
zip