Vim 64 bit 8.2.2779

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2779
88c597c926072613a06ac487ed533bc827c96372ea4e345b6e1b1f73eb574880
zip