Vim 64 bit 8.2.2767

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2767
5c86faee5de8a79750d3135d844abf701b4de1d36db63c7e928e34407073dd41
zip