Vim 64 bit 8.2.2576

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2576
5aa8a2d9da09e31575ae6f8d7dcb64db5fb801eb91a884f34f73e31af1f49805
zip