Vim 64 bit 8.2.2572

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2572
f3ee0d90d524e1a02a9079f34a39456104020136040d5ef62a2db5939405e4ae
zip