Vim 64 bit 8.2.2569

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2569
c517f28db263bb2afae78ff1a615e4302c75f70c226f95b6f4790b21d1b0d8a2
zip