Vim 64 bit 8.2.2562

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2562
c4ec92c0b578f1696874fd7e534dd00c1d2c784c66a8b9a901ad6d14a664ea73
zip