Vim 64 bit 8.2.2560

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2560
168f54e4466740ddad9611ed443832b1074f1b39f0706ebf78c36a9aad9f4268
zip