Vim 64 bit 8.2.2548

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2548
c75c6c239af41b8fc3ab44db7e80e9777c7e46bba5f52e46ec20f4575e8bc854
zip