Vim 64 bit 8.2.2536

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2536
0613ae312d68d2fb9a44503d8320993c9189b95afea82b7efc6fb7534f63768b
zip