Vim 64 bit 8.2.2488

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2488
4a0e41c5cf8e9e9996811016f6ac6c9e7c3994de3b4159f5a2a6cdebbd7a1443
zip