Vim 64 bit 8.2.2425

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2425
48767159559e71e411b9a6b108de5c18cf692e52cad4291925d8ac2118d7bd94
zip