Vim 64 bit 8.2.2301

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2301
1441b600f3fca539d7de2195c64097d73d6375267c1d9c726d68c54a5f8485f1
zip