Vim 64 bit 8.2.2282

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2282
0e58812df780de58faee4c3c9226dab9d2ffa6127859b5fa3f7a8abb26c3dc74
zip