Vim 64 bit 8.2.2269

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2269
c9d1aa22d06637a6dba97498fe78304a91b95c4bcf3f8fa1a4c722a7260e586c
zip