Vim 64 bit 8.2.2246

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2246
11aff16e61b8821a4e4351f0e347054de988bbda7f2986889e841b42efdaf685
zip