Vim 64 bit 8.2.2224

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2224
5df27929070d2b8fccba66790f61245d10efb3f8c4cbde22b8256a96a2d4ff88
zip