Vim 64 bit 8.2.2208

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2208
f57ca1358f27f298fc73b829afdee2e8aa05388722bfcd51477d070a52757499
zip