Vim 64 bit 8.2.2202

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.2202
c4f08d4e11f7cc58914f23a17811cf25a2605989d6c816bc1e7f8ea2ce6a6618
zip