Vim 64 bit 8.2.210

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.210
d5ca2007d83618ed8273fe811d900e63cc0226214f0fea5fdaa3958d479d155f
zip