Vim 64 bit 8.2.1775

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.1775
720540d7d112f74aad2bd700e1dce06565086111faf9d21f097ff738b46e7773
zip