Vim 64 bit 8.2.1424

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.1424
c1837dfd2a072666cb2bed7b9f7c89885b921b884b9b30eed178242a6dcd2459
zip