Vim 64 bit 8.2.1045

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.1045
5aea3c448dd102361a0df174aef595f36eea2201f18293e3ee0b037a02bba917
zip