Vim 64 bit 8.1.983

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.1.983
246bebb86beb68c884b5f385b6aa6a363073239e9057f692786d297810a397f9
zip