Vim 64 bit 8.1.906

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.1.906
72c9e7e5eb8af68a723d35c83a1b68de66b4ca39e9b737b44c1601fce15c1419
zip