Vim 64 bit 8.1.89

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.1.89
7e4f7e2c1a7f9bf62b5ceded4581ccc2e0c015e1ce2d7740698a8e8612a8224d
zip