Vim 64 bit 8.1.877

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.1.877
0e9053601d93a80f9e87e0446cab77f73b9bb40a5370d7ea401fbcc9f3505489
zip