Vim 64 bit 8.1.757

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.1.757
1d35c0c44409f046a261a474c356a6f84d1129e897c38a3a9a6d2074c23cd6ff
zip