Vim 64 bit 8.1.707

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.1.707
c0dc60cf7a7a846c716e20196282ad64e8ae419f765ee1927e6de5e41b380502
zip