Vim 64 bit 8.1.635

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.1.635
05da6b44c5d5f5ed347e130ca381064110f319fc0c0023adb0c190f00045d7ac
zip