Vim 64 bit 8.1.577

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.1.577
c453113424546e17db6bc9b2b8f89b3ef0654528c6a6f621e5921af77fed13a5
zip