Vim 64 bit 8.1.540

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.1.540
848d61c4490b753de00719f3ff1f48c6b56e9fc9908673fdecc692d41c0e6325
zip