Vim 64 bit 8.1.53

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.1.53
6c6dc7161513e621563125956ef899c405ddfdfb1fcd21c44aa84b897ae1cbff
zip