Vim 64 bit 8.1.491

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.1.491
45270f98fd79df5a20bf8845df4eb7b72a017c42e464bff00af49a18e0ac2a0b
zip