Vim 64 bit 8.1.481

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.1.481
a23487bea5f8ce7123c40a4e9d11cf01fde06a170de9757548247a40a783de59
zip