Vim 64 bit 8.1.347

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.1.347
873b1a7afca4365d9defc2e7a9c32743b036e0391c7ced305116ec7eb1f3e31a
zip