Vim 64 bit 8.1.287

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.1.287
1022ffb11fa9734ebca9b3231a68f173e73e5c19ace32831b003f654d49205f0
zip